Poplatky

Je veľmi dôležité platiť rodičovské príspevky načas, aby sme zabezpečili plynulý chod tréningových procesov a pravidelnosť odmien trénerom za ich prácu s našimi deťmi. Jedná sa o jeden z hlavných príjmov klubu.

Aktuálny stav poplatkov 
 
Vedenie HK HAVRANI rozhodlo, že sa časť z ročného rodičovského poplatku odpustí z dôvodu situácie s Covid-19. Spolu ide o odpustenie poplatku za tieto 4 mesiace: máj 2020 a február, marec, apríl 2021, čo spolu predstavuje celkovú zľavu vo výške 34 % z ročného poplatku. Preplatok resp. nedoplatok je uvedený pri jednotlivých ročníkoch.
 
Uvedená zľava je uplatniteľná len pre tých rodičov, ktorí budú mať vysporiadané všetky aktuálne nedoplatky voči klubu, a to najneskôr do 15.2.2021.
 
Uvedená zľava je dobrovoľná, teda ten, kto má záujem, môže klub podporiť úhradou v pôvodnej výške a tým výrazne pomôcť klubu v jeho finančnej stabilizácii a oznámi klubu túto skutočnosť.
 
 
 

Informácie ohľadom výšky poplatkov pre sezónu 2020/2021.

Poplatky pozostávajú z celkového ročného predpisu poplatku pre danú sezónu, ktorý je možné zaplatiť naraz na začiatku sezóny, alebo splatiť v štyroch splátkach (ročný poplatok podelený štyrmi splátkami) a to v mesiacoch máj (splátka č. 1), august (splátka č. 2), november (splátka č. 3) a február (splátka č. 4) a to najneskôr ku 20-temu dňu aktuálneho mesiaca. V prípade požiadavky je možné na základe predloženej žiadosti (príloha č. 3) a v odôvodnených prípadoch na základe schválenia Rady Združenia uznať aj mesačnú formu splátky ročného poplatku.

POPLATKY sa platia za 11 mesiacov (máj - jún a august – apríl)

Predprípravka 012 220 € 4 splátky po 55,00 € VS 03
Prípravka 3 385 € 4 splátky po 96,25 € VS 04
Prípravka 4 385 € 4 splátky po 96,25 € VS 04
5. ŠHT 550 € 4 splátky po 137,50 € VS 05
6. ŠHT 550 € 4 splátky po 137,50 € VS 06
7. ŠHT 550 € 4 splátky po 137,50 € VS 07
8. ŠHT 550 € 4 splátky po 137,50 € VS 08
Kadeti 605 € 4 splátky po 151,25 € VS 09
Dorast 605 € 4 splátky po 151,25 € VS 10

 

Číslo účtu zostáva nezmenené: SK3411110000001317256009

BANKA: UniCredit Bank, a.s. BIC: UNCRSKBX

NEZABUDNITE v správe pre prijímateľa uvádzať MENO a PRIEZVISKO hráča (povinný údaj)

Žiadosť o úľavu - zdravotné dôvody (.pdf)

Žiadosť o úľavu - iné dôvody (.pdf)

Žiadosť o mesačnú splátku ročného poplatku (.pdf)