Poplatky

Je veľmi dôležité platiť rodičovské príspevky načas, aby sme zabezpečili plynulý chod tréningových procesov a pravidelnosť odmien trénerom za ich prácu s našimi deťmi. Jedná sa o jeden z hlavných príjmov klubu.

Informácie ohľadom výšky poplatkov pre sezónu 2021/2022.

Poplatky pozostávajú z celkového ročného predpisu poplatku pre danú sezónu, ktorý je možné zaplatiť naraz na začiatku sezóny, alebo splatiť v štyroch splátkach (ročný poplatok podelený štyrmi splátkami) a to v mesiacoch máj (splátka č. 1), august (splátka č. 2), november (splátka č. 3) a február (splátka č. 4) a to najneskôr ku 20-temu dňu aktuálneho mesiaca. V prípade požiadavky je možné na základe predloženej žiadosti (príloha č. 3) a v odôvodnených prípadoch na základe schválenia Rady Združenia uznať aj mesačnú formu splátky ročného poplatku.

POPLATKY sa platia za 11 mesiacov (máj - jún a august – apríl) (V prípade preplatku z predchádzajúcej sezóny bude tento preplatok započítaný voči poplatkom pre aktuálnu sezónu.)

Predprípravka 012 220 € 4 splátky po 55,00 € VS 03
Prípravka 3 385 € 4 splátky po 96,25 € VS 04
Prípravka 4 385 € 4 splátky po 96,25 € VS 04
5. ŠHT 550 € 4 splátky po 137,50 € VS 05
6. ŠHT 550 € 4 splátky po 137,50 € VS 06
7. ŠHT 550 € 4 splátky po 137,50 € VS 07
8. ŠHT 550 € 4 splátky po 137,50 € VS 08
Kadeti 605 € 4 splátky po 151,25 € VS 09
Dorast 605 € 4 splátky po 151,25 € VS 10

 

Číslo účtu zostáva nezmenené: SK34 1111 0000 0013 1725 6009.

BANKA: UniCredit Bank, a.s. BIC: UNCRSKBX

NEZABUDNITE v správe pre prijímateľa uvádzať MENO a PRIEZVISKO hráča (povinný údaj)

Žiadosť o úľavu - zdravotné dôvody (.pdf)

Žiadosť o úľavu - iné dôvody (.pdf)

Žiadosť o mesačnú splátku ročného poplatku (.pdf)

Aktuálny stav poplatkov