Novinky

Daj do brány gól - štatút súťaže

Štatút súťaže Daj do brány gól

1. Úvodné ustanovenia

Organizátorom súťaže je HK Havrani so sídlom na Hlboká 92, 9201 01 Piešťany

2. Podmienky účasti

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov a je plne spôsobilá k právnym úkonom. Súťažiť môže i osoba mladšia ako 18 rokov, výhru za ňu preberá zákonný zástupca.

3. Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 7. 5. 2019 do 26.5. 2019

4. Pravidlá súťaže

Podmienkou pre účasť v súťaži je splnenie súťažnej úlohy.

5. Výhercovia a výhry

Súťaž má jedného výhercu. Výherca bude vyžrebovaný spomedzi všetkých, ktorý splnia súťažnú úlohu.

Dátum žrebovania: 27.5. 2019

6. Odovzdanie výhier a spoločné ustanovenia

A) Informáciu o výhre dostane výherca od organizátora súťaže. Napísaná bude pod komentárom pod súťažným príspevkom súťažiaceho. Následne sa spojí prostredníctvom správy v messangeri, v ktorej budú požadované adresné údaje za účelom dodania výhry. Ak výherca do 48 hodín od odoslania informácie o výhre nezareaguje na výzvu o prevzatí výhry, nárok na ňu zaniká. Aj v prípade, že sa o výhre nedozvedel v stanovenom časovom rozmedzí. Následne organizátor vyžrebuje náhradného výhercu.

B) Za správnosť adresných údajov v správe si zodpovedá každý súťažiaci sám.

C) Výhru nie je možné vymeniť za iné tovary alebo služby.

7. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju vymáhať ani prostredníctvom súdu.

8. Vylúčenie zamestnancov organizátora a ostatných subjektov zo súťaž

Súťaže sa nemôžu ako súťažiaci zúčastniť zamestnanci alebo členovia výkonného alebo kontrolného orgánu organizátora súťaže. Zo súťaže sú vylúčené aj osoby v príbuzenskom vzťahu so zamestnancami.

9. Osobitné údaje

A. Súťažiaci dáva zapojením sa do súťaže súhlas na použitie svojich osobných údajov HK Havrani. pre kontaktovanie s marketingovými a obchodnými aktivitami. Súťažiaci môže daný súhlas kedykoľvek odvolať.

B. Zapojením sa do súťaže a poskytnutím osobných údajov dáva súťažiaci organizátorovi súhlas, aby vo vlastnom mene spracovával osobné údaje súťažiaceho v rozsahu, v akom ich súťažiaci poskytol, pre kontaktovanie v prípade výhry a zaradenia do marketingovej databázy pre oslovovanie s aktuálnymi ponukami produktov a služieb. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje súťažiaci dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže súťažiaci kedykoľvek odvolať a to písomne na adresu sídla organizátora. Po doručení bude súťažiaci vyradený zo súťaže a evidencie. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v §28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

C. Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

D. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

E. V prípade získania výhry dáva súťažiaci súhlas organizátorovi so zverejnením svojho mena a priezviska, fotografie a prípadnej videodokumentácie z odovzdávania cien a ďalších aktivít, ktoré sú spojené s touto súťažou.