Prevádzka ZŠ

Reakcia HK HAVRANI

Pôvodný text bol publikovaný na webstránke shk37piestany.hockeyslovakia.sk dňa 26.11. a kôli prehladnosti je v našom článku šedou farbou.

Vážení rodičia, prívrženci piešťanského hokeja, vážená zúčastnená a širšia verejnosť

Veľmi som  váhal, či mám zareagovať a zaujať stanovisko na už v poradí X-té osočovanie mňa ako osoby, ale aj obchodnej spoločnosti ŠHK 37 Piešťany s.r.o., kde som v pozícii konateľa a na koniec aj v eminentnej snahe objasniť danú situáciu a objektivizovať realitu, ktorá je zo strany predstaviteľov HK Havrani, O.Z. neustále zavádzaná, s cieľom tendenčne a manipulatívne skresľovať a aj podsúvať informácie, ktoré sa bohužiaľ nezakladajú na pravde.

Na úvod považujeme za nevyhnutné uviesť, že HK HAVRANI Piešťany o.z. nikdy nikoho neosočovali a žiadnymi argumentami nemanipulovali. Najmä kvôli tejto informačnej prestrelke je preto nevyhnutné faktograficky reagovať na všetky „pravdy“ uvedené v tomto stanovisku. Napriek všetkým doterajším zisteniam (správa hlavného kontrolóra, resp. správa z kontroly vykonanej začiatkom roka 2020) má prevádzkovateľ stále pocit, že všetci mu ubližujú a tendenčne ho očierňujú. Stanovisko HK HAVRANI ku všetkým informáciám je uvedené v texte.

              Predsa si len dovolím uviesť podľa môjho názoru podstatné a závažné informácie, ktoré by mali byť sprístupnené Vám rodičom, ako aj širšej verejnosti:

 1. Spoločnosť ŠHK 37 Piešťany s.r.o. (ďalej len ŠHK 37) nikdy nedostávala z mesta Piešťany žiadne priame platby, prípadne iné finančné dotácie na svoje bankové účty. Mesto Piešťany v zmysle platnej zmluvy uhrádza média „reálny stav“ podľa faktúr dodávateľov Magna energia a.s., TAVOS. Nikdy neprišlo k poukázaniu finančných prostriedkov ŠHK 37. Aj toto bolo predmetom nespočetného množstva kontrol zo strany mesta. Toto HK HAVRANI nikdy nespochybnili, že Mesto podľa zmluvy č. 3090605 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK37 Piešťany, s.r.o. dňa 26.5.2020 v znení Dodatkov č. 1-10 neposiela finančné prostriedky priamo na nájomcu. Napriek tomu však tento mechanizmus bol viackrát označený ako nesprávny (kontrola č. 7, SPRÁVA O VÝSLEDKOCH UKONČENÝCH KONTROL HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA PIEŠŤANY KU DŇU 3. ZASADNUTIA MsZ r. 2020).

  Krátky výňatok zo správy Hlavného kontrolóra Mesta Piešťany:  „v čl. II, bod 6 zmluvy je uvedený záväzok prenajímateľa, že „bude uhrádzať skutočné náklady na médiá počas trvania zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.“ V predmetnom článku zmluvy je použitý termín „skutočné náklady“ bez ďalšieho upresnenia a podrobností, preto bolo potrebné skutočné náklady definovať v zmysle príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. Prenajímateľ sa v Dodatku č. 10 k zmluve č. 3090605 zaviazal, že bude uhrádzať skutočné náklady na médiá. V zmysle Dodatku č. 10 k zmluve č. 3090605 nájomca sa zaviazal v plnom rozsahu prihlásiť k odberu „médií“ u príslušných dodávateľov (voda, elektrina, plyn a i.). Odberateľom jednotlivých plnení zo strany dodávateľov bol nájomca zimného štadióna, fakturácia bola vykonávaná na nájomcu zimného štadióna, to znamená, že išlo o náklady nájomcu, nie o náklady mesta. Nákladom mesta je fakturácia za plnenie, ktorého odberateľom alebo príjemcom je mesto. Mesto nie je v zmluvnom vzťahu s dodávateľmi „médií“ pre zimný štadión. Mesto svoje náklady a záväzky uhrádza automaticky a v plnej výške.

  Mesto v kontrolovanom období nemalo prehľad o reálnej výške nákladov na el. energiu, plyn, vodné a stočné na zimnom štadióne. V Dodatku č. 10 k zmluve č. 3090605 je uvedené, že nájomca predloží prenajímateľovi mesačne žiadosť o preplatenie zálohových faktúr spolu s kópiami zálohových faktúr vystavených dodávateľmi „médií“. Nájomca je ďalej povinný ihneď po obdržaní vyúčtovacích faktúr tieto predložiť prenajímateľovi. V prípade, že skutočné náklady budú nižšie ako 149.373,- € ročne, v rokoch 2016 až 2018 nižšie ako 199.373,- €, nájomca je povinný rozdiel prenajímateľovi vrátiť, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Podľa dokladov predložených ku kontrole nájomca zimného štadióna má s dodávateľmi „médií“ dohodnutý spôsob fakturácie za reálnu spotrebu, nie ako je uvedené v Dodatku č. 10 k zmluve č. 3090605, teda formou zálohových faktúr s následným vyúčtovaním prostredníctvom vyúčtovacích faktúr. Uvedeným spôsobom prebiehala fakturácia počas celého kontrolovaného obdobia, preto je z pohľadu kontroly zarážajúce, prečo uvedený spôsob fakturácie nebol zapracovaný do Dodatku č. 10 k zmluve č. 3090605. V roku 2016 bolo predložených na preplatenie nájomcom zimného štadióna za el. energiu 13 faktúr, v roku 2017 to bolo 20 faktúr, v roku 2018 nájomca predložil na mesto 17 faktúr a v roku 2019 bolo doručených mestu iba 9 faktúr. Mechanizmus mesačného predkladania zálohových faktúr spolu s povinnosťou predloženia vyúčtovacích faktúr za jednotlivé „médiá“ bol v zmluve dohodnutý z dôvodu, aby mesto malo presný prehľad o nákladoch za jednotlivé médiá na zimnom štadióne. Z údajov uvedených v správe o výsledku kontroly je zrejmé, že v kontrolovanom období bolo iba na zvážení nájomcu zimného štadióna, koľko faktúr predloží mestu na preplatenie. Kópie faktúr za el. energiu v niektorých prípadoch neboli predkladané na mesto kompletné vrátane príloh, predložená bola iba prvá strana (označenie strany predložených kópií bolo ¼, teda prvá strana zo štyroch). Z uvedeného vyplýva, že nebolo možné overiť, za aké odberné miesta bol fakturovaný odber el. energie a či išlo o odberné miesta v súlade so zmluvou č. 3090605 vrátane dodatkov.

   


  Ako je možné, že doteraz Mesto Piešťany uhrádza náklady na energie (média) za celý objekt ZŠ, napriek vedomosti, že sa v týchto priestoroch vykonáva aj komerčná činnosť (bufet, obchod so športovými potrebami, „hotel“).
   
 2. Pôvodne schválený finančný balík vo výške 150.000 € s DPH dnes už bohužiaľ z mnohých objektívnych príčin nepostačuje. Pripomíname, že Mesto Piešťany uzatvorilo v roku 2006 zmluvu o prenájme zimného štadióna s firmou ŠHK37 Piešťany. Zmluva bola uzatvorená do roku 2034. Mesto sa zaviazalo preplatiť v rokoch 2006 až 2009 energie do výšky 4,5 milióna korún slovenských, teda cca 150-tisíc eur. Teda, v roku 2006 prenajímateľ vedome podpísal zmluvu, že mu bude postačovať úhrada skutočných nákladov počas 3 rokov. Podľa pôvodnej zmluvy mala následne v rokoch 2010 až 2014 klesnúť platba za energie zo strany samosprávy na 83-tisíc eur. Po uzatvorení viacerých dodatkov v rokoch 2010 až 2013 ostala táto čiastka na sume cca 150-tisíc  eur a v roku 2014 189-tisíc eur. To, že bola vôľa predlžovať obdobie úhrady skutočných nákladov a neustále navyšovanie a posun termínov je otázka na kompetentných. V rokoch 2015 až 2018 došlo k ďalšiemu navýšeniu (opäť formou dodatkov) a samospráva platila ročne 197 až 199-tisíc eur za energie (úhrada „skutočných“ nákladov). Po tomto období je aktuálna výška úhrady skutočných nákladov na energie 149 373 eur. Máme zato, že prevádzkovateľ si musel byť vedomý rizika prevádzkovania ZŠ a s takýmito podmienkami pri podpise zmluvy súhlasil. Náklady na prevádzku sú podstatne vyššie a medziročne predstavujú zhruba 450-500 tis.€ s DPH. Je konečne čas tieto čísla aj potvrdiť účtovnými dokladmi. Inak ostávame v rovine špekulácie a podľa nás aj prekrúcania skutočnosti. Mestu ani členom dozornej rady neboli účtovné doklady preukazujúce takéto náklady ani po opakovaných žiadostiach poskytnuté. Preto povazujeme tieto tvrdenia za irelevantne. Prevádzka zimného štadióna nezahŕňa totiž len náklady na média. Keby tomu tak bolo, ľad by bol samozrejmosťou vždy. S prípravou ľadovej plochy a ostatných nevyhnutných a vzájomne súvisiacich premenných totiž korešponduje aj množstvo ďalších povinností. (zamestnanci štadióna- ľadári, strojníci, vrátnici, ostatné spolupracujúce obchodné spoločnosti, údržba, bežná réžia, malé a veľké investície a pod. ) Každý kto sa len trochu orientuje v matematike a výpočtoch, musí okamžite zistiť, že rozdiel medzi finančnou intervenciou zo strany mesta a potrebami zimného štadióna je neporovnateľne vyšší a teda úplne inde. Potrebné rozdielové prostriedky sa získavajú s podnikateľskej činnosti, predovšetkým z prenájmov ľadovej plochy, sponzorov a ostatnej podnikateľskej činnosti. Nato, aby sme to matematicky vyčíslili, musíme do vzorca = výnosy – náklady vložiť reálne čísla. Reálne čísla sú iba také (v podnikaní), ktoré sú zaúčtované a zdokladované.
   
 3. Nerobím a nikdy som si nerobil z nikoho rukojemníkov a tobôž nie z detí, ktoré za nič nemôžu. Prevádzka zimného štadióna bola v zmysle pokynov Úradu verejného zdravotníctva SR, pandemickej komisie  a po vzájomnej dohode mňa s primátorom mesta Piešťany Ing. Petrom Jančovičom, PhD. prerušená od 23.10.2020 do 23.11.2020, čím sme ušetrili cca 8 tis. € (vzhľadom na fakt, že nebol ľad je zníženie v porovnaní s faktúrou za 09/2020 podozrivo nízke, pozn. faktúra za september bola 18 tis. €, kde sa spotrebovala energia za 10 tis. €? )., ale ani to nestačí na sanáciu strát zapríčinenú nehospodárnemu a technicky nevyhovujúcemu stavu chladiaceho zariadenia, čo predstavuje ročne cca -50 tis. €. Ako vždy doteraz, aj teraz Mesto reagovalo na „havarijný“ stav a vykonalo verejné obstarávanie na výmenu chladiaceho zariadenia. Zo stránok Mesta Piešťany citujeme „Výmena nevyhovujúceho zdroja chladu má znížiť všeobecné ohrozenie obyvateľov. Bezpečnosť obyvateľov sa zvýšila aj presunutím čpavkovej časti do budovy zimného štadióna, čím vonku zostala iba časť pracujúca s vodou. Bezfarebný plyn čpavok je v prípade úniku pre ľudí veľmi nebezpečný. Náklady na modernizáciu chladenia zimného štadióna boli v hodnote 90 640 eur“. K obnoveniu činnosti neprišlo vďaka „nátlaku“ HK Havrani O.Z., ale najmä prostredníctvom Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorý aj napriek neľahkej situácii umiestnil reprezentáciu SR18 opätovne do Piešťan. A toto je kameň úrazu. Napriek značným finančným prostriedkom, ktoré mesto Piešťany dáva na prevádzku hokeja, je primárnym cieľom prevádzkovateľa komerčná činnosť. Ale potom je tu otázka či je racionálne dotovať súkromnej spoločnosti podnikanie. Nejedná sa náhodou o nedovolenú štátnu pomoc? Finančné prostriedky, ktoré získala spol. ŠHK 37 za prenájom ľadu a celkového zázemia štadióna, boli  a sú využívané na úhradu prevádzkových nákladov zimného štadióna. Doložiť doklady. Aj prostredníctvom tohto vyjadrenia im chcem úprimne poďakovať za pomoc piešťanskej mládeži a hokeju ako takému. Rovnako ďakujeme za činnosť v prospech mládežníckeho hokeja.
   
 4. Aby som predsa len uviedol veci a informácie verejnosti na pravú mieru, HK Havrani „nikdy“ ani len „jedným centom“ sa nespolupodieľalo na krytí nákladov prevádzkovateľovi ŠHK 37. Jednak HK HAVRANI nedisponuje finančnými prostriedkami na úhradu poplatkov za prenájom ľadovej plochy a hlavne sme presvedčení, že HK HAVRANI Piešťany ako predstaviteľ mládežníckeho športu, ktorý pôsobí v Piešťanoch prispelo sumou 150 tis. Eur. Naopak, vydieračským (toto považujeme za závažné obvinenie a ak je tu taký pocit, je povinnosťou prevádzkovateľa podať na HK HAVRANI trestné oznámenie, inak sa jedná o krivé obvinenie) a trestuhodným spôsobom vyvíjajú tlak na prevádzkovateľa (zúfalý človek robí zúfalé kroky – HK HAVRANI majú viac ako 170 detí, ktoré sa musia pozerať nato, ako na ľade, ktorý je pripravený z elektrickej energie zaplatenej z daní občanov tohto Mesta trénuje len ten, kto si za ľad zaplatí, resp. sú aj takí, ktorí si nezaplatia), priamo aj sprostredkovane očierňujú jeho činnosť, znevažujú moje meno v očiach širšej verejnosti a to aj napriek tomu, že z našej strany dostávajú všetky súvisiace náležitosti s výchovou mladej generácie „ ÚPLNE ZADARMO“!!!!!! NIČ NIE JE NIKDY ZADARMO Vedie nás to k logickému úsudku, že spoločnosť ŠHK 37 aj napriek útokom sponzoruje piešťanskú hokejovú mládež. Ako občianske združenie od roku 2017 nedostali HAVRNAI žiadny finančný príspevok od ŠHK37. Čo je však najviac hanebné, zneužívajú ochotu mesta, mňa osobne, celú situáciu riešiť konštruktívnym spôsobom a to aj napriek tomu, že poplatky od rodičov vyberajú bez akýchkoľvek kompenzácii pod „pseudo-argumentáciou“, že len oni majú skutočné náklady. Platí len tá argumentácia, ktorá je podložená faktami a v prípade financií dokladmi. Sme pripravení na takúto konfrontáciu a ku tomuto vyzývame aj prevádzkovateľa. Ja som pripravený kedykoľvek a komukoľvek zdôvodniť všetky argumenty. Čakáme na to...