Prevádzka ZŠ

Stanovisko pre SZĽH a splnomocnenca vlády pre šport

Piešťany, dňa 27.12.2020                                           

VEC: Podnet splnomocnenca vlády pre mládež a šport č. 26534/2020/5632/2020/SVMŠ (pre HK HAVRANI Piešťany o.z.)

Vážení zástupcovia SZĽH, Vážený pán splnomocnenec vlády pre mládež a šport a Vážený pán primátor a mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany,

dňa 8.12.2020 nám bola doručená Vaša žiadosť (SZĽH) o poskytnutie informácií ohľadom nemožnosti trénovania našich mladých hokejistov na ľade počas mesiaca november 2020, a to v nadväznosti na list Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky  pre mládež a šport, ktorý bol prílohou tejto žiadosti.

Stanovisko HK HAVRANI Piešťany sme Vám poslali dňa 11.12.2020. Následne, dňa 14.12.2020, prevádzkovateľ zimného štadióna (ďalej ako „ZŠ“) v Piešťanoch, uverejnil na svojej webovej stránke (Zdroj:  https://shk37piestany.hockeyslovakia.sk/sk/article/podnet-splnomocnenca-vlady-pre-mladez-a-sport) svoju odpoveď k predmetnej žiadosti, ktorá mu bola poslaná zo strany mesta Piešťany.

Považujeme za potrebné reagovať na vyjadrenia prevádzkovateľa ZŠ, ktoré uviedol vo svojej odpovedi. Kvôli prehľadnosti sme naše stanoviská zapracovali priamo do odpovede prevádzkovateľa ZŠ. Text prevádzkovateľa sme označili kurzívom a naše stanovisko podčiarknutým písmom.

Naša spoločnosť ŠHK 37 Piešťany s.r.o. prevádzkuje Zimný štadión v Piešťanoch na základe Nájomnej zmluvy s Mestom Piešťany, a to od roku 2006 podnes. Za viac ako 14 rokov sme (po dohode s mestom ako majiteľom štadióna) štadión našimi investíciami zásadne zrekonštruovali a zveľadili. Zimný štadión v Piešťanoch sa stal v našej správe a vďaka našim investíciám pýchou mestského majetku Predmetné investície boli predmetom hĺbkovej kontroly zo strany mesta Piešťany, pri ktorej boli zistené viaceré pochybenia. Pýtame sa zástupcov mesta Piešťany, ako dopadla táto kontrola, aké sú závery a následne riešenia? Nespochybňujeme to, že investície sa na zimnom štadióne vykonali, avšak otázkou je, či boli vykonané v súlade s nájomnou zmluvou, a či boli nevyhnutné v takom rozsahu, ako boli realizované. Prevádzkovateľ viackrát deklaroval, že chladiarensky systém je zastaraný a v katastrofálnom stave. Naskytá sa nám úvaha o tom, či nebolo vhodnejšie sa pri rekonštrukciách prioritne zamerať na technologickú časť ZŠ, namiesto prístavby hotela, nových sedačiek, rekonštrukcie VIP priestorov atď. Bol vôbec niekedy vypracovaný technologický audit, resp. odborný posudok odborne spôsobilou osobou, ktorý by odhalil slabé miesta, potrebu a prioritizáciu investícií? Vie vôbec nájomca a prenajímateľ, aký je skutkový stav jednotlivých technológií, ako sú napr. kompresory, výmenníky, obehové čerpadlá, primárny a sekundárny rozvod, elektroinštalácia, rozvody studenej a teplej vody, kanalizácie, obalového plášťa budovy (fasáda, strecha, spodná stavba, systémové poruchy), rozvody pod ľadovou plochou? Vie sa, ako efektívne a v akom technickom stave je kotolňa, či sú na týchto technológiách pravidelne vykonávané revízie, servisné prehliadky, opravy a pod.? Bol ZŠ prevádzkovaný so starostlivosťou riadneho hospodára? a jedným z najkultúrnejších športových stánkov na Slovensku. Dôkazom sú aj významné medzinárodné podujatia, ktoré sa tu realizovali, napr. 2x MS U18, MS U18 ženy, organizovanie najvýznamnejšieho medzinárodného turnaja Hlinka-Gretzky CUP, Turnaj Vladimíra Dzurilu, reprezentačné   projekty U20 a U18. Veľmi oceňujeme prítomnosť týchto akcií, ktoré sú organizované v Piešťanoch. Nikdy sme tento fakt nespochybnili a vždy sme sa tešili účasti kvalitného hokeja v Piešťanoch a to napriek tomu, že pre náš klub každá takáto akcia spôsobuje značné komplikácie z pohľadu narušenia tréningového procesu. Ako sme však už skonštatovali, chápeme tento komerčný, resp. krátkodobý charakter komerčného prenájmu priestorov ZŠ. Tiež však treba povedať to, že prítomnosť týchto akcií neznamená to, že ZŠ je z technického hľadiska objekt, ktorý je po rokoch prevádzky v dobrom stave, opak je skôr pravdou.

Po celú dobu, čo máme zimný štadión v správe, a to aj súčasnosti, kladieme veľký dôraz na rast a podporu výchovy mládeže, a aktívne prispievame k ich fungovaniu. HK HAVRANI od nás dostávali k dispozícii priestory zimného štadióna, ako šatne (a to aj v trvalom užívaní, bez nutnosti odnášať si veci), ľad, ako aj ostatné potrebné priestorové zabezpečenie plnohodnotných tréningov na zimnom štadióne, vrátane upratovania, hygieny, ochrany zdravia a bezpečnosti, protipožiarnej ochrany priestorov a podobne, Vyššie popísané služby sa prevádzkovateľ zaviazal plniť v dvoch zmluvách: 1. Nájomná zmluva s Mestom Piešťany a 2. Zmluva o využívaní ľadovej plochy a priestorov ZŠ uzatvorená medzi prevádzkovateľom a HK HAVRANMI. Žiaľ, ani v tomto bode nie je konštatovanie pravdivé, resp. úplné. Za 3 roky (od roku 2017 do roku 2020) ani raz v rámci letnej prípravy (máj, jún, júl) neboli priestory ZŠ k dispozícii, dokonca aj august 2020 bol bez poskytnutia šatní, november 2020 bez tréningov na ľade, suché tréningy bez osvetlenia a pod. Zo strany prevádzkovateľa ZŠ bolo ústne dohodnuté, že priestor pod hodinami bude poskytnutý každý deň od 13:00 do 18:00, čo nebolo dodržané. Rovnako tiež máme zato, že dlhodobo nie je prevádzkovateľom poskytovaný dostatočný priestor na ľade pre mládežnícky hokej, teda určite nie tak, ako bolo zmluvne dohodnuté a v takej miere, ako odporúča SZĽH pre jednotlivé vekové kategórie. Tento postup však prestal byť ekonomicky možný a udržateľný v dôsledku externých zmien, na ktoré naša spoločnosť nemala žiaden vplyv, a ktorým sme sami nevedeli zamedziť. Problémy s nedostatkom ľadu pre HK HAVRANI trvá od roku 2017, kedy žiadne externé zmeny neboli. Nechápeme, aká ekonomická udržateľnosť súvisí s neposkytnutím šatní, priestoru pod hodinami na suché tréningy, posilňovne, skladových priestorov atď. Vedenie HK HAVRANI bolo nami vždy včas na hroziace problémy upozorňované a vyzývané na spoluprácu a pomoc, ktorú nám ale odmietli. Pod pojmom „spolupráca“ prevádzkovateľ vždy myslel platenie za ľad a priestory ZŠ a vyvíjanie tlaku na mesto, aby poskytlo prevádzkovateľovi viac finančných prostriedkov. Je pravdou, že toto sme viackrát striktne odmietli, nakoľko povinnosť poskytovať ľad a priestory ZŠ pre mládež bezodplatne vyplýva prevádzkovateľovi z vyššie spomínaných dvoch zmlúv a vzhľadom na fakt, že HK HAVRANI boli upozornené Mestom, že nie sú účastníkmi zmluvného vzťahu medzi mestom Piešťany a prevádzkovateľom ZŠ. Túto informáciu sme viackrát dali na vedomie aj prevádzkovateľovi.

Situácia bola a je problematická z dvoch zásadných dôvodov: (i) protipandemických opatrení vlády SR a hlavného hygienika z dôvodu snahy o zamedzenie šírenia nákazy COVID 19 a (ii) zastaranému systému chladenia (výroby ľadu) na zimnom štadióne v majetku mesta v kombinácii so zastavením súvisiacej podpory zo strany mesta. Všetky spolu aktuálne súvisia a komplikujú situáciu užívania zimného štadióna. Na druhú z nich, sme aktívne HK HAVRANI upozorňovali a žiadali ich o spoločné rokovania a spoločný tlak na mesto. Avšak namiesto toho vytvorili zástupcovia HK HAVRANI atmosféru konfliktu, ktorý spôsobil stratu verejnej podpory v meste pre ďalšie investície zo strany mesta a všeobecnú skepsu ohľadom možných riešení, kedy namiesto na riešenie sa HKHAVRANI sústreďujú na (bezdôvodné) útoky proti našej spoločnosti (čo zas spôsobuje neochotu mesta vec riešiť). Spoločných stretnutí na meste bolo viacero, pričom Mesto ako je uvedené vyššie jednoznačne upozornilo HK HAVRANI, že nie sú účastníkom zmluvného vzťahu Zmluvy o nájme ZŠ uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a vtedajšej spoločnosti ŠHK 37 Piešťany. Jediné, čo HK HAVRANI mohli urobiť a aj urobili je, že upozornili Mesto na možné dopady na mládež v prípade, ak jasne nedorieši s prevádzkovateľom ich interné problémy. Žiadne útoky HK HAVRANI voči prevádzkovateľovi neboli a ani nie sú, HK HAVRANI len od prevádzkovateľa žiada dodržiavanie predmetu Zmluvy o nájme medzi Mestom Piešťany a prevádzkovateľom a dodržiavanie Zmluvy o využívaní priestorov ZŠ a zázemia ZŠ uzatvorenej medzi HK HAVRANI a prevádzkovateľom. Toto však bohužiaľ prevádzkovateľ považuje za útoky. Zastávame názor, že rovnako ako športe, tak aj v obchodnom styku sa dohody a zmluvy majú (musia) dodržiavať. O etickej rovine v zmysle fair play ani len nehovoríme, ale to je iný príbeh. K situácii v novembri 2020: Dňa 23.10.2020 boli rozhodnutím vlády SR, resp. povereného orgánu, zatvorené všetky športoviská na dobu neurčitú (s predpokladom uvoľnenia až 01.12.2020).  Obratom sme sa kontaktovali s pánom primátorom nášho mesta. Po spoločnom zanalyzovaní možných ekonomických dôsledkov a technických riešení (kedy kvôli zastaranej technológii je výroba a údržba ľadu v teplých mesiacoch u nás nemožná a inokedy vysoko-nákladná), pán primátor rozhodol o pozastavení prevádzky zimného štadióna V tomto prípade odporúčame overiť túto informáciu u p. primátora. Konkrétne on sám nás informoval, že žiadny takýto príkaz nedal a ani na to nemá právo vzhľadom k tomu, že ŽS prenajalo mesto v roku 2006 prevádzkovateľovi, čiže dané rozhodnutie spravil prevádzkovateľ.  a tým istým dňom sme aj tak učinili. Nasledovali celoslovenské testovania obyvateľov na COVID 19, a to aj v našich priestoroch (pričom s uvedeným sme nemali možnosť nesúhlasiť) opäť treba túto informáciu overiť u primátora Neskôr sa (vďaka dobrým výsledkom celoplošného testovania, ktoré sa ale nepredpokladali) prevádzka ZŠ nemôže fungovať na základe akýchsi predpokladov, ale na základe faktov a reálnej situácie uvoľnili po troch týždňoch obmedzenia a mládež sa mohla vrátiť do tréningového procesu v obmedzenom počte 6 osôb na ľade. Z týchto, pre nás nepredvídateľných okolností, nastal technický problém rýchleho znovunamrazenia z dôvodu možného prasknutia betónového podložia. Zároveň musela prebehnúť dôkladná dezinfekcia priestorov z dôvodu ochrany zdravia. O celej situácii som informoval aj managera HK HAVRANI o.z. pána Peška a informoval som ho aj o skutočnosti možného následného znovuspustenia reprezentačného projektu U18 v Piešťanoch. bolo oznámené trénerom, že len kvôli HAVRANOM sa určite ľad robiť nebude HK HAVRANI nás požiadali o možnosť využívať priestory zimného štadióna, konkrétne pod časomierou, s čím sme súhlasili. Zabezpečili sme službukonajúci dozor s upozornením na chlad a po 16,30 šero/tmu. dohodnuté bolo poskytnutie priestorov pod hodinami každý deň od 13:00 h do 18:00 h, ani vo sne nás nenapadlo, že to bude bez osvetlenia a tiež vzhľadom na fakt, že v obchode a v hoteli, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ, sa po zotmení permanentne svietilo. Na prosbu trénerov o zapnutie osvetlenia pre deti, im bolo prevádzkovateľom odporučené, „nech si dajú čelovky“. Ponúkli sme aj priestory vhodné na požadovanú činnosť a to ihrisko pred štadiónom, kde v tej dobe bolo teplejšie a bolo dlhšie svetlo ako vo vnútri objektu. Prevádzku zimného štadióna sme spustili hneď, ako to bolo možné a to 18.11.2020 sme spustili mrazenie a 23.11.2020 bola ľadová plocha pripravená na trénovanie. 

Bohužiaľ musím konštatovať, že HK HAVRANI o.z. majú nerealistické očakávania a predstavy. Už v minulosti HK HAVRANI zaťažovali predstaviteľov SZĽH so sťažnosťami na našu spoločnosť, že im nechceme brúsiť na naše náklady korčule. Nikomu nikdy v športe neprospievala negatívna reklama. Veľmi radi by sme celé naše úsilie venovali rozvoju mládežníckeho hokeja. Tiež považujeme celý náš „boj“ za priestor na ľade vo využiteľných časoch, za priestory, kde by sme si mohli nabrúsiť korčule, za využívanie priestoru na rozcvičenie, posilňovňu a v poslednom období už aj za šatne, za energiu vymarenú a zbytočnú. Avšak, pri núdzi týchto základných potrieb sa naskytá otázka existenčného prežitia mládežníckeho hokeja. Nevieme, o akých zreálneniach pán prevádzkovateľ hovorí. Možno nie sme schopní toto pochopiť a možno bude nevyhnutné, aby situáciu v Piešťanoch niekto objektívne zhodnotil, napr. hokejový odborník zo zväzu a nastavil zrkadlo všetkým zúčastneným, čo sú to nerealistické očakávania, o ktorých sa píše vyššie. Čo sa týka brúsenia, tam bol vývoj presne vykresľujúci aktuálny stav, resp. trend postoja prevádzkovateľa k mládežníckemu hokeju. Od roku 2017 sme do dnešného dňa zaplatili p. Lušňákovi (cez firmy manželky a dcéry, spoločnosť L-SPORTING, s.r.o.) za brúsenie celkovo 2 915 Eur (pozn. za brúsenie 1x týždenne, 14 mesačných cyklov) a tretej sezóne „nového“ vedenia to už bola cenová ponuka na 700 Eur mesačne, čo je pre občianske združenie neakceptovateľné. Žiaľ aj toto poukazuje na prístup hodný monopolného postavenia. Priestor na vlastnú brúsku sa stále nenašiel (vraj taký na ZŠ sa nenachádza) a podľa slov p. Lušňáka „blchu si do kožucha nepustí“. Aj toto vypovedá o spomínanej spolupráci. HK HAVRANI o.z. požadujú všetko pre seba „zadarmo“, a odmietajú sa akokoľvek podieľať aspoň na nákladoch, resp. zvýšených nákladoch (hoci rodičia detí im za deti platia) Prevádzkovateľ zavádzajúco rád používa túto vetu, pričom si je z vlastnej minulej skúsenosti s financovaním mládeže vedomý, že na pokrytie jej všetkých nákladov treba ročne získať od sponzorov a darcov cca 30 tis. €.  V roku 2017 sme po dohode s pánom Lušňákom vstúpili do výkonného výboru občianskeho združenia HK HAVRANI (Rada zakladajúcich členov združenia), konkrétne Lukáš Moravčík, Peter Bohuš a Radoslav Kolník (rodičia, tréner) v snahe pomôcť mládežníckemu hokeju a zmeniť jeho stále sa zhoršujúcu situáciu. Prvým krokom nového vedenia bolo zlepšenie hospodárenia klubu. Dlhy, resp. záväzky boli v tom čase na úrovni cca 17 tis. €, ktoré sme postupne formou splátkových kalendárov uhradili a vysporiadali. Situácia je ale aktuálne ekonomicky neudržateľná. Mesto Piešťany prestalo preplácať zvýšenú spotrebu energií (kedy v dôsledku ich zastaraného majetku na štadióne nie je možná efektívna a ekonomicky udržateľná výroba ľadu), a mesto nepristúpilo doposiaľ ani k rekonštrukcii systému výroby ľadu. Veď sa teraz zrekonštruoval systém výroby ľadu!  Naša spoločnosť aktuálne trpí zásadným výpadkom financovania, ktorý sa nedal predpokladať (pandemická situácia, zmena postoja mesta). Chýbajúce financie nemáme odkiaľ aktuálne zobrať, kedy naša ekonomická činnosť je v dôsledku pandémie zásadne obmedzená, a mesto odmietlo po rokoch zaužívanej Nie však v súlade so Zmluvou o nájme spolupráce doplácania zvýšených nákladov na energie (elektrinu) v tomto pokračovať, a to tiež z dôvodu pandemickej situácie, ale aj z dôvodu sporov súvisiacich so štadiónom, resp. nespokojnosťou vyvolávanou u verejnosti zo strany HK HAVRANI Toto považujeme za zavádzajúce tvrdenie. Je nevyhnutné preveriť na Meste, či dôvodom nie sú závažné zistenia hlavného kontrolóra mesta  deti sú účinná „zbraň“ na verejnú mienku. Súhlasíme s týmto tvrdením prevádzkovateľa, pri každom nesúhlasení Mesta preplácať prevádzkovateľovi „zvýšené“ náklady prevádzkovateľ okamžite zamedzí deťom prístup na ľad alebo plnohodnotné používanie kabín. Zároveň však takéto postupy ubližujúce deťom odsudzujeme a snažíme (musíme) zároveň upozorniť kompetentné inštitúcie. A práve toto sa prevádzkovateľ vždy snaží prekrútiť na jeho osočovanie.

Predstavitelia HK HAVRANI nie sú ochotní ani sa finančne podieľať na prevádzkových nákladoch za odobrané hodiny ľadu, ani nám pomôcť vo vyjednávaniach s mestom vo veci doplatenia energií, resp. rekonštrukcie systému chladenia a tak zlacnenia výroby ľadu. Súkromná spoločnosť ŠHK37 prevádzkuje zimný štadión na základe dlhodobej zmluvy s mestom Piešťany (zmluva bola uzatvorená v r. 2006 na obdobie 28 rokov) s povinnosťami na strane nájomcu, citujeme zo zmluvy: „aby predmet nájmu slúžil výlučne v prospech rozvoja a na podporu športu, najmä ľadovému hokeju, primerane na vykonávanie podnikateľských činností nájomcu smerujúcich k podpore ľadového hokeja...“. Za tento prenájom platí nájomca mestu Piešťany symbolické nájomné (33 Eur/rok) a na strane druhej sa Mesto zaviazalo uhrádzať skutočné náklady na energie až do výšky 150 tis. Eur ročne. Žiaľ, ani táto suma nie je pre prevádzkovateľa dostačujúca a neustále žiada o navýšenie týchto finančných prostriedkov od Mesta. Toto sa mu po dlhých rokoch nepodarilo dosiahnuť uzavretím ďalšieho dodatku o navýšení finančných prostriedkov od Mesta (doteraz bolo podpísaných už 10 dodatkov!), a tak sa rozhodol, že jemu chýbajúce finančné prostriedky bude žiadať od občianskeho združenia HK HAVRANI vo forme spoplatnenia využívania ľadovej plochy a prenájmu kabín mládežníckym klubom. Občianske združenie však takýmito finančnými prostriedkami nedisponuje a ani nikdy disponovať nemôže, pretože zo svojho rozpočtu uhrádza náklady na mzdy trénerov, dopravu, rozhodcov, tréningové pomôcky, štartovné a ostatné položky. Poplatky od rodičov, ktoré vyberáme, pokrývajú len cca 30 % (48 tis. Eur/sezóna) z celkových ročných nákladov nášho občianskeho združenia, ktoré sú aktuálne vo výške 145 tis. Eur na sezónu. Príjmy od SZĽH pokrývajú ďalších cca 30 % nákladov, dotácia od mesta pokrýva približne 0,5 % nákladov a zvyšných 40 % musíme každý rok vykrývať od sponzorov vo výške cca 30-35 tis.€/rok. Platiť za ľad mládežníckym klubom je nielen v rozpore s nájomnou zmluvou, kedy opakujeme, že Mesto prevádzkovateľovi za túto „službu“ platí vo výške 150 tis. Eur ročne (úhradou energií) a nájomca platí len symbolické nájomné. V prípade vyberania poplatkov za využívanie ľadovej plochy od mládežníckeho klubu HK HAVRANI by za tú istú poskytnutú službu mal prevádzkovateľ zaplatené 2-krát, raz od Mesta vo forme úhrady energií a druhý krát od mladých hokejistov, pre ktorých by bol tento postup likvidačný.

Napriek všetkým očierňovaniam našej spoločnosti zo strany HK HAVRANI, o.z. (vrátane nedôvodných štvavých osobných útokov na moju osobu, moju rodinu a už aj malé vnúčatá!) Naopak, rodičia detí sú zosmiešňovaní statusmi a komentármi členov rodiny prevádzkovateľa. Súhlasíme, že takéto veci sa neriešia cez sociálne siete. Za 3 roky neľahkej situácie a spolupráce s prevádzkovateľom ZŠ sme sa nikdy k tomuto neuchýlili. Treba dôrazne podotknúť, že na sociálnych sieťach sme na začiatku reagovali na provokácie zo strany syna prevádzkovateľa, Patrika Lušňáka. Kľudne dnes môžeme konštatovať, že týmto sa „otvorila“ táto komunikačná linka cez sociálne siete. Čo sa týka komunikácie so zástupcami mesta Piešťany a najmä jeho vedenia, tam sme využili právo dožadovania sa plnenia povinností prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z nájomnej zmluvy a bez akýchkoľvek osobných útokov, ako je uvádzané v stanovisku prevádzkovateľa. To, že on ich vníma osobne, žiaľ nevieme ovplyvniť, do dnešného dňa občianskemu združeniu HK HAVRANI o.z. nebola nami vyfakturovaná ani len minúta užívania ľadu a pôsobia na štadióne, ktorý stále majú úplne zadarmo. (na základe zmluvy o využívaní priestorov, ktorú má občianske združenie s prevádzkovateľom a tiež na základe nájomnej zmluvy s Mestom ani nemôže byť) Dôvodom pritom je výlučne to, že našej spoločnosti (a mne osobne) ide o deti a mládež a podporu ich športovania. HKHAVRANI však musia zreálniť svoje očakávania a konečne si s nami sadnúť k rokovaciemu stolu, na čo ich dlhodobo vyzývame a ťahať s nami za jeden povraz v prospech ľadového športu. 

Na záver:

Postavenie mládežníckeho klubu HK HAVRANI sa každým rokom zhoršuje, stáva sa len „núteným“ nájomníkom na zimnom štadióne, kedy musí o každú hodinu na ľade bojovať. Vždy má prednosť komercia a platiaci zákazník. Situáciu dokresľuje stav z tohto roku, kedy prevádzkovateľ zamedzil prístupu hráčov do kabín a až po hromadnom vystúpení rodičov na stretnutí, bol tento stav zvrátený, aj to podľa slov pána Lušňáka - iba dočasne. Takže zasa nám neostáva nič iné, ako dúfať v dobrú vôľu prevádzkovateľa. Ale takto sa nedá koncepčne pracovať na rozvoji mládežníckeho hokeja a to najmä preto, lebo väčšinu energie a času venujeme zabezpečovaniu základných potrieb klubu, namiesto jeho cieleného rozvoja. 

 

S pozdravom,

 

 

vedenie HK HAVRANI Piešťany o.z.

 

 

....................................   .....................................   .....................................   .....................................

  Ing. Michal Peško          Ing. Lukáš Moravčík         Ing. Peter Bohuš            Mgr. Radoslav Kolník

Generálny manažér         Prezident klubu             Viceprezident klubu           Šéftréner mládeže