Prevádzka ZŠ

Zhrnutie stretnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 20.5.2021

Vo štvrtok 20. 5. sa uskutočnilo mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch, na ktorom vystúpilo aj niekoľko rodičov malých Havranov. Rodičia z pozície občanov mesta sa pýtali za nás všetkých a žiadali písomnú odpoveď mesta/primátora na nasledujúce otázky:
1. Zverejniť výsledky auditu/kontrolu zmluvy č. 3090605 medzi mestom Piešťany a Športovým hokejovým klubom 37 Piešťany, s.r.o. zo dňa 26. 5. 2006 v znení dodatkov 1 až 10, ktorá bola zrealizovaná v roku 2020 a správu z nej spracovali JUDr. Damboráková, Ing. Duračková, Ing. Pobjecká a RNDr. Bartošová. Ide o výsledky kontroly, ktoré primátor spomínal na rodičovskom združení v auguste 2020, bez podrobnejšieho vysvetlenia.
2. Dodatok č. 11 zmluvy č. 3090605 - v akom je stave? Je naozaj mesto Piešťany presvedčené, že hodinami definovanými v čase od 6:00 do 20:00 hod. by riešilo problémy hokejistov?

3. Dodatok č. 11 zmluvy č. 3090605: Prečo Mesto svojou aktivitou (návrh dodatku č. 11) predbiehalo zapísanie predaja podniku do obchodného registra podľa ustanovenia § 488 ods. 1 Obchodného zákonníka? (ide odpredaj hokejovej časti podniku podľa príloh materiálu)..... Nakoniec po rokovaní komisií predkladatelia stiahli tento materiál z programu rokovania zastupiteľstva. Prečo sa potom primátor domnieva, že týmto riešil problémy Havranov?

4. S kým má vlastne mesto Piešťany uzatvorenú nájomnú zmluvu? Máme za to,že táto firma je v likvidácii, ktorú dnes vlastní občan Bulharskej republiky.

5. Kde má mesto Piešťany právnu istotu, že aktuálne prepláca skutočné náklady na energie oprávnenému nájomcovi?

6.Prečo sa v poslednom odseku materiálu – Dôvodová správa – na rokovanie mestskej rady 1. 3. 2021 uvádza, že: „Mesto Piešťany je povinné uhrádzať nájomcovi aj naďalej faktúry s DPH, pretože inú možnosť úhrady vzmysle zmluvy nemá.“ Toto myslíte vážne? Prečo Mesto vykladá zmluvu automaticky vo svoj neprospech a pridáva si povinnosti, ktoré zmluva neobsahuje?

7. Je postup Mesta hospodárny, keď napriek nálezu kontrolóra nevymáha už zaplatenú DPH?

8.Čo občania mesta dostávajú za bezodplatný prenájom zimného štadióna a úhradu energií do 200 000 € ročne?

Odpovede na uvedené otázky sme žiadali v písomnej forme. Hneď ako dostaneme odpovede, budeme ich publikovať.